Meta-data: spreker informatie

In het bestand speakers.xls (te vinden op de annotatie-DVD die deel uitmaakt van versie 1.0) wordt informatie gegeven m.b.t. de sprekers.

De informatie die in de opeenvolgende kolommen is te vinden is de volgende:
 

type
specificeert het type header: PARTICIPANT
creator
specificeert wie voor de header verantwoordelijk was: CLS-KUN (voor de Nederlandse data) or ELIS-UG (voor de Vlaamse data)
version
de huidige versie van de header info: HEADER.version1.0
update
datum waarop de header info het laatst werd geactualiseerd
ID
spreker code: N..... / V....., eg N00023 / V00023 (N duidt een Nederlandse spreker aan, V een Vlaamse)
sex
geslacht: sex1 = man; sex2 = vrouw; sexX = onbekend
birthYear
geboortejaar; wanneer het geboortejaar niet bekend is wordt dit aangeduid door 19nn
birthPlace
geboorteplaats; de plaats wordt aangeduid d.m.v. de landencode (B voor België, NL voor Nederland) gevolgd door een koppelteken (-) en de eerste drie cijfers van de postcode.* Wanneer de plaats wel bekend is maar buiten Nederland of Vlaanderen gelegen is, wordt de landencode voor het desbetreffende land aangeduid. Wanneer de plaats niet bekend is, wordt de code xxx toegekend.
*Merk op dat voor grotere plaatsen in Nederland meerdere combinaties van drie cijfers van toepassing zijn. In dergelijke gevallen wordt het derde cijfer vervangen door een koppelteken. Bijvoorbeeld, voor Deventer zijn de drie-cijfercombinaties 740, 741 en 742. Deventer wordt derhalve aangeduid als NL-74-. Lijsten van plaatsen in Nederland en België met de bijbehorende codes en ook een landencodelijst zijn beschikbaar.
birthRegion
(geographische) regio waar de spreker werd geboren. Voor een lijst van de onderscheiden regio's, zie verderop.
language
taal(variëteit) door spreker gesproken in fragment: SD = Standard Dutch; regiolect (eg regiolect: Antwerpen); dialect (eg dialect:Bree); unknown
firstLang
taal(variëteit) waarmee spreker opgroeide: SD = Standard Dutch; regiolect (eg regiolect: Antwerpen); dialect (eg dialect:Bree); unknown
homeLang
taal(variëteit) die de spreker thuis gebruikt: SD = Standard Dutch; regiolect (eg regiolect: Antwerpen); dialect (eg dialect:Bree); unknown
workLang
taal(variëteit) die spreker op het werk gebruikt: SD = Standard Dutch; regiolect (eg regiolect: Antwerpen); dialect (eg dialect:Bree); unknown
resPlace
plaats waar spreker woonachtig is; de plaats wordt aangeduid d.m.v. de landencode (B voor België, NL voor Nederland) gevolgd door een koppelteken (-) en de eerste drie cijfers van de postcode.* Wanneer de plaats wel bekend is maar buiten Nederland of Vlaanderen gelegen is, wordt de landencode voor het desbetreffende land aangeduid. Wanneer de plaats niet bekend is, wordt de code xxx toegekend.
*Merk op dat voor grotere plaatsen in Nederland meerdere combinaties van drie cijfers van toepassing zijn. In dergelijke gevallen wordt het derde cijfer vervangen door een koppelteken. Bijvoorbeeld, voor Deventer zijn de drie-cijfercombinaties 740, 741 en 742. Deventer wordt derhalve aangeduid als NL-74-. Lijsten van plaatsen in Nederland en België met de bijbehorende codes en ook een landencodelijst zijn beschikbaar.
resRegion
(geographische) regio waar spreker woonachtig is. Voor een lijst van de onderscheiden regio's, zie verderop.
eduPlace
plaats waar spreker (het langst) woonachtig was tussen zijn/haar 4e en 16e jaar; de plaats wordt aangeduid d.m.v. de landencode (B voor België, NL voor Nederland) gevolgd door een koppelteken (-) en de eerste drie cijfers van de postcode.* Wanneer de plaats wel bekend is maar buiten Nederland of Vlaanderen gelegen is, wordt de landencode voor het desbetreffende land aangeduid. Wanneer de plaats niet bekend is, wordt de code xxx toegekend.
*Merk op dat voor grotere plaatsen in Nederland meerdere combinaties van drie cijfers van toepassing zijn. In dergelijke gevallen wordt het derde cijfer vervangen door een koppelteken. Bijvoorbeeld, voor Deventer zijn de drie-cijfercombinaties 740, 741 en 742. Deventer wordt derhalve aangeduid als NL-74-. Lijsten van plaatsen in Nederland en België met de bijbehorende codes en ook een landencodelijst zijn beschikbaar.
eduRegion
(geographische) regio waar de spreker (het langst) woonachtig was tussen zijn/haar 4e en 16e jaar. Voor een lijst van de onderscheiden regio's, zie verderop.
eduSize
aanduiding van de (huidige) omvang van de plaats waar de spreker (het langst) woonachtig was tussen zijn/haar 4e en 16e jaar; size1 = meer dan 100,000 inwoners; size2 = 50,000 tot 100,000 inwoners; size3 = 25,000 tot 50,000 inwoners; size4 = 10,000 tot 25,000 inwoners; size5: 5,000 tot 10,000 inwoners; size6 = minder dan 5,000 inwoners; sizeX = inwoneraantal onbekend
education
type scholing: b.v. lager onderwijs, mbo, universiteit
eduLevel
opleidingsniveau: edu1 = hoog, edu2 = midden, edu3 = laag, eduX = onbekend
occupation
beroep
occLevel
beroepsniveau. Voor Nederland werden 9 niveaus onderscheiden (occ1 t/m occ9). Voor Vlaanderen werden 10 niveaus onderscheiden (occa t/m/ occ j). Voor die Vlaamse sprekers die voor een bepaald beroep werden opgeleid, maar feitelijk een ander beroep beoefenen werd gebruik gemaakt van een aanduiding waarbij diverse niveaus konden worden gecombineerd. Zo werd bijvoorbeeld de aanduiding occC+G gebruikt voor de spreker die hoogleraar was en tevens werkzaam als politicus. occX werd gebruikt in alle gevallen waar het beroepsniveau onbekend was.
notes
verdere opmerkingen t.a.v. de spreker
 

Geographische regio's:

regN1a   Nederland, kerngebied, Zuid-Holland, excl. Goeree Overflakee
regN1b   Nederland, kerngebied Noord-Holland, excl. West Friesland
regN1c   Nederland, kerngebied, West Utrecht, incl. de stad Utrecht

regN2a   Nederland, overgangsgebied, Zeeland, incl. Goeree Overflakee en Zeeuws-Vlaanderen
regN2b   Nederland, overgangsgebied, Oost Utrecht, excl. de stad Utrecht
regN2c   Nederland, overgangsgebied, Gelders rivierengebied, incl. Arnhem en Nijmegen
regN2d   Nederland, overgangsgebied, Veluwe tot aan de IJssel
regN2e   Nederland, overgangsgebied, West Friesland
regN2f    Nederland, overgangsgebied, Polders

regN3a   Nederland, randgebied 1 (noordoostelijk), "Achterhoek"
regN3b   Nederland, randgebied 1 (noordoostelijk), Overijssel
regN3c   Nederland, randgebied 1 (noordoostelijk), Drenthe
regN3d   Nederland, randgebied 1 (noordoostelijk), Groningen
regN3e   Nederland, randgebied 1 (noordoostelijk), Friesland

regN4a   Nederland, randgebied 2 (zuidelijk), Noord-Brabant
regN4b   Nederland, randgebied 2 (zuidelijk), Limburg

regNx     Nederland, onbekend

regV1     Vlaanderen, kerngebied (Antwerpen en Vlaams-Brabant)
regV2     Vlaanderen, overgangsgebied (Oost-Vlaanderen)
regV3     Vlaanderen, randgebied 1 (West-Vlaanderen)
regV4     Vlaanderen, randgebied 2 (Limburg)

regVx     Vlaanderen, onbekend

regW     Wallonië

regZ      regio buiten Nederland en Vlaanderen
regX      regio onbekend

Beroepsniveaus:

occ1     beroep dat een hogere opleiding veronderstelt (arts, advocaat, etc.)
occ2     beroep dat een middelhoge opleiding veronderstelt (leraar, journalist, etc.)
occ3     beroep dat een lagere opleiding veronderstelt (mecanicien, kleuterleidster, bankemployee, etc.)
occ4     ongeschoold beroep (vuilnisman, poetsvrouw, taxi chauffeur, etc.)
occ5     niet beroepsmatig actief, werkloos
occ6     niet beroepsmatig actief, schoolgaand
occ7     niet beroepsmatig actief, huisvrouw
occ8     niet beroepsmatig actief, arbeidsongeschikt
occ9     niet beroepsmatig actief, anders (b.v met pensioen)

occA     werkzaam in het hoger management of bestuur
occB     beroep dat een hogere opleiding veronderstelt
occC     werkzaam als onderzoeker or docent aan uni versiteit of instelling voor hoger onderwijs
occD     werkzaam in administratieve functie of een functie in de zorgsector
occE     ongeschoold beroep
occF     werkzaam als zelfstandige
occG     politicus
occH     werkzaam in de media (journalist, reporter) of als artist
occI      student, stagiair
occJ      niet beroepsmatig actief

occX     onbekend